Áng cổ thi “Cầm Thư Quán”

Posted by

Cầm Thư Quán… Không phải chuyện tình Không phải cung đấu Không màng đấu đá tranh quyền Chỉ là một chặng đường dài bất tận… Đó là chặng đường đi tìm tự do của Ngọc Cầm, và là chặng đường truy cầu chân lý của Ngọc Thư. Chặng đường ấy được Hà Thủy Nguyên viết […]