Có bao nhiêu bản dịch tiếng Việt “Bức họa Dorian Gray” của Oscar Wilde?

Tính đến năm 2018, ở Việt Nam, có bốn bản dịch cuốn tiểu thuyết “Bức họa Dorian Gray” của Oscar Wilde. Đó là:

▪  1990, Bức chân dung của Dorian Gray (Lê Thanh Hương và Nguyễn Như Nguyện dịch).

▪ 2004, Bức chân dung Dorian Gray (Bảo Anh lược dịch).

▪ 2008, Chân dungDorian Gray (Nguyễn Thơ Sinh dịch).

▪ 2018, Bức hoạ Dorian Gray (Nguyễn Tuấn Linh dịch).

Bức họa Dorian Gray, Book Hunter, 2018Trong đó, ngoại trừ bản 2004 vốn đã là lược dịch, thì hai bản 1990 và 2008 cũng không được đầy đủ.

Bản 1990 (dịch từ bản 20 chương) bị thiếu một phần tư chương cuối sách.

Bản 2008 (dịch từ bản 13 chương) bị thiếu nguyên một chương cuối cùng.

Chỉ duy nhất bản 2018 là đã được dịch đầy đủ, theo ấn bản đầu tiên của NXB Ward Lock & Co, năm 1891.

Nhắn tin cho The Book Hunter để đặt sách!

Add comment: