Archive

Chiến thắng của đô thị - Tác giả: Edward Glaeser

Chiến thắng của đô thị – Tác giả: Edward Glaeser

Chiến thắng của đô thị Trong bối cảnh Việt Nam đô thị hóa hàng loạt hiện nay, “Chiến thắng của đô thị” là một trong những cuốn sách đáng tham khảo dành cho các nhà báo, nhà hoạt động chính sách và quy hoạch đô thị. ...
banner