Mentoring & Cố vấn


Các workshop

Cung cấp kiến thức

Dịch vụ

Cố vấn xuất bản & xây dựng tủ sách

Nếu bạn muốn thực hiện dự án xuất bản hoặc tủ sách theo nhu cầu, Book Hunter có thể tư vấn cho bạn.